Kutse taotlemise eeltingimused ja  vajalikud dokumendid:
Korstnapühkija, tase 3 kutse esmakordsel taotlejal on:
 a) vähemalt põhiharidus,
b) läbitud kutsealane väljaõpe vähemalt 240 h ulatuses, millest vähemalt 160 h moodustab praktika vähemalt EKR 4. taseme korstnapühkija juhendamisel. 

 Vajalikud dokumendid:
 
 Korstnapühkija, tase 3:
a) avaldus (vorm leitav kutse andja kodulehelt)
b) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
c) haridust tõendava dokumendi koopia
d) kutsealase väljaõppe läbimist tõendava dokumendi koopia
e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
Korstnapühkija 4.taseme taotleja 
1. 3-aastane töökogemus 3.taseme korstnapühkijana.
2. Läbinud koolitused vähemalt 40 tunni ulatuses, millest
 
vähemalt 8 h moodustab gaasiseadmete ohutuse alane koolitus ja
 
- vähemalt 16 h moodustab praktika korterelamute, katlamajade ja/või ühiskondlike
hoonete puhastamisel vähemalt EKR 4. taseme korstnapühkija juhendamiselvähemalt 8 h moodustab gaasiseadmete ohutuse alane koolitus ja - vähemalt 16 h moodustab praktika korterelamute, katlamajade ja/või ühiskondlike hoonete puhastamisel vähemalt EKR 4. taseme korstnapühkija juhendamisel
Vajalikud dokumendid:
avaldus (vorm leitav kutse andja kodulehelt)
b) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
c) haridust tõendava dokumendi koopia
d) kutsealase väljaõppe läbimist tõendava dokumendi koopia
e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
 
Korstnapühkija-meister, tase 5 kutse esmakordsel taotlejal on:
a) keskharidus
b) vähemalt 40 h ulatuses täiendkoolituse läbimine järgmistel teemadel: - tuleohutus - gaasiseadmete ohutus - eksperthinnangu koostamine 
c) Vähemalt 8-aastane töökogemus korstnapühkija, EKR tase 4 kutsetunnistuse omajatel
d) vähemalt kahe madalama kutsetasemega korstnapühkija juhendamise kogemus viimase 5 aasta jooksul

 Korstnapühkija-meister, tase 5 taotlemise dokumendid:
a) avaldus (vorm leitav kutse andja kodulehelt),
b) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart), c) haridust tõendava dokumendi koopia
d) nõutavate täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad
e) tööalast kompetentsust tõendav portfoolio (vorm leitav kutse andja kodulehel) - töid tutvustav mapp, mis sisaldab vähemalt 30 tööd kutsetunnistuse taotlemisele eelneva aasta jooksul),
f) vähemalt kahe kutsetunnistust omava korstnapühkija kontaktandmed, kes on kutse taotleja juures läbinud praktilise väljaõppe 
g) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta. 

Kutse taastõendamise eeldused. 
Korstnapühkija tase 4 kutse taastõendamise eeldused on:
a) eelnevalt väljastatud korstnapühkija, tase 4 või korstnapühkija I või korstnapühkija II kutsetunnistus
b) kokku vähemalt 16 h mahus läbitud tuleohutuse, gaasiseadmete ohutuse ja klienditeeninduse alaseid täiendkoolitusi
c) praktiline töökogemus kutselise korstnapühkijana vähemalt poole kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul.
Korstnapühkija I ja II kutsetunnistuse omanikel on võimalik oma kutset taastõendada korstnapühkija, tase 4 kutsele

Korstnapühkija-meister tase 5 kutse taastõendamise eeldused on:
a) eelnevalt väljastatud korstnapühkija-meister, tase 5 kutsetunnistus
b) praktiline töökogemus korstnapühkija-meistrina vähemalt poole kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul
c) vähemalt kahe madalama taseme korstnapühkija töö tõendatud juhendamine kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul
d) läbitud täiendkoolitused tuleohutuse, gaasiseadmete ohutuse, eksperthinnangu koostamise alal. 

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid .
Korstnapühkija, tase 4 taastõendamise taotlemise dokumendid: a) avaldus (leitav kutse andja kodulehelt), b) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart), c) nõutavate täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad d) praktilist töökogemust tõendav tehtud tööde loetelu (vorm leitav kutse andja kodulehel) - vähemalt 30 tööd kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul, e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Korstnapühkija-meister, tase 5 taastõendamise taotlemise dokumendid:
a) avaldus (leitav kutse andja kodulehelt),
b) koopia isikut tõendavast dokumendist (p ass või ID kaart),
c) nõutavate täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad
d) praktilist töökogemust tõendav tehtud tööde loetelu (vorm leitav kutse andja kodulehel) – vähemalt 30 tööd kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul,
e) Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
f) vähemalt kahe madalama taseme korstnapühkija kontaktandmed, kelle töid kutse taastõendaja on juhendanud.