Järgmne kutse andmise voor korstnapühkija 3.tasemele(ka korduseksamid), 4. taseme taastõendamine, 5.taseme taastõendamine toimub 19.  veebrualil  2019.a.
algusega kell 10.00, Tallinna Ehituskoolis, Tallinn Pärnu mnt. 162.
  
Palun esitada  alljärgnevad dokumendid  04. veebruariks:
Korstnapühkija 3.tase. taotleja
Avaldus kutseeksami osalemiseks( mille saab siit kodulehelt).
Koopia tunnistusest korstnapühkija koolituse läbimise kohta .
Koopia isikut tõendavast  dokumendist (id-kaardist, passist, autojuhiloast) .
Koopia vähemalt põhiharidust tõendavast dokumendist .
Dokumendid saata   aadressile:
e-post
: tuletorjeliit[at]hot.ee  või posti teel aadressile Eesti Tuletõrjeliit , Tondi 1, 11313

Kutseeksami tasu 156,20 eurot.
Taastõendamise tasu  85,60 eurot.
Korduseksami tasu     80 eurot.

Eksami tasu tasuda enne  eksamit a/a  
EE171010220276611226  Eesti Tuletõrjeliit , ( MÄRGE KUTSEEKSAMITASU).  Sularahas tasuda ei saa.


NB! Palume kinni pidada avalduste esitamise tähtajast.
Hiljem saabunud avaldusi arvesse ei võeta ja soovijat sellele eksamile ei lubata, küll aga võivad nad tulla järgmisele eksamile.
Avaldus tuleb esitada e-postile, tuletorjeliit[at]hot.ee, allkirjastatult, või   digidokumendina allkirjastatud  või paberkandjal  posti teel.
Info tel.5028621 Jaak Laanisto
Kutse taotlemise eeltingimused ja  vajalikud dokumendid:
Korstnapühkija, tase 3 kutse esmakordsel taotlejal on:
 a) vähemalt põhiharidus, 
b) läbitud kutsealane väljaõpe vähemalt 240 h ulatuses, millest vähemalt 160 h moodustab praktika vähemalt EKR 4. taseme korstnapühkija juhendamisel. 
 Vajalikud dokumendid:
  Korstnapühkija, tase 3:
a) avaldus (vorm leitav kutse andja kodulehelt)
b) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
c) haridust tõendava dokumendi koopia 
d) kutsealase väljaõppe läbimist tõendava dokumendi koopia 
e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

 
Kutse taastõendamise eeldused. 
Korstnapühkija tase 4 kutse taastõendamise eeldused on: 
a) eelnevalt väljastatud korstnapühkija, tase 4 või korstnapühkija I või korstnapühkija II kutsetunnistus 
b) kokku vähemalt 16 h mahus läbitud tuleohutuse, gaasiseadmete ohutuse ja klienditeeninduse alaseid täiendkoolitusi 
c) praktiline töökogemus kutselise korstnapühkijana vähemalt poole kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul.
Korstnapühkija I ja II kutsetunnistuse omanikel on võimalik oma kutset taastõendada korstnapühkija, tase 4 kutsele
 
Korstnapühkija-meister tase 5 kutse taastõendamise eeldused on: 
a) eelnevalt väljastatud korstnapühkija-meister, tase 5 kutsetunnistus 
b) praktiline töökogemus korstnapühkija-meistrina vähemalt poole kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul 
c) vähemalt kahe madalama taseme korstnapühkija töö tõendatud juhendamine kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul
d) läbitud täiendkoolitused tuleohutuse, gaasiseadmete ohutuse, eksperthinnangu koostamise alal. 
 
Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid .
Korstnapühkija, tase 4 taastõendamise taotlemise dokumendid: a) avaldus (leitav kutse andja kodulehelt), b) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart), c) nõutavate täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad d) praktilist töökogemust tõendav tehtud tööde loetelu (vorm leitav kutse andja kodulehel) - vähemalt 30 tööd kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul, e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta. 
 
Korstnapühkija-meister, tase 5 taastõendamise taotlemise dokumendid:
a) avaldus (leitav kutse andja kodulehelt),
b) koopia isikut tõendavast dokumendist (p ass või ID kaart),
c) nõutavate täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad
d) praktilist töökogemust tõendav tehtud tööde loetelu (vorm leitav kutse andja kodulehel) – vähemalt 30 tööd kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul,
e) Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
f) vähemalt kahe madalama taseme korstnapühkija kontaktandmed, kelle töid kutse taastõendaja on juhendanud.