Koolitus Tallinna Ehituskoolis algavad korstnapühkija koolitus, registreerime telefoni teel, info alloleval lingil.
http://www.ehituskool.ee/esileht/taiendusope/tasulised-kursused/

 

Järgmne kutse andmise voor korstnapühkija 3.tasemele, 4.tasemele , 4. taseme taastõendamine, 5.taseme taastõendamine toimub 25.  oktoobril  2018.a.
algusega kell 10.00, Järvamaa Kutseharidusekeskuses, Särevere õppehoones.
  
Palun esitada  alljärgnevad dokumendid  10. oktoobriks:
Korstnapühkija 3.tase. taotleja
Avaldus kutseeksami osalemiseks( mille saab siit kodulehelt).
Koopia tunnistusest korstnapühkija koolituse läbimise kohta .
Koopia isikut tõendavast  dokumendist (id-kaardist, passist, autojuhiloast) .
Koopia vähemalt põhiharidust tõendavast dokumendist .
Dokumendid saata   aadressile:
e-post
: tuletorjeliit[at]hot.ee  või posti teel aadressile Eesti Tuletõrjeliit , Tondi 1, 11313

Kutseeksami tasu 156,20 eurot.
Taastõendamise tasu  85,60 eurot.
Korduseksami tasu     80 eurot.

Eksami tasu tasuda enne  eksamit a/a EE471010022002638008  Eesti Tuletõrjeliit , ( MÄRGE KUTSEEKSAMITASU). 
Sularahas tasuda ei saa.

NB! Palume kinni pidada avalduste esitamise tähtajast.
Hiljem saabunud avaldusi arvesse ei võeta ja soovijat sellele eksamile ei lubata, küll aga võivad nad tulla järgmisele eksamile.
Avaldus tuleb esitada e-postile, tuletorjeliit[at]hot.ee, allkirjastatult, või   digidokumendina allkirjastatud  või paberkandjal  posti teel.
Info tel.5028621 Jaak Laanisto
Kutse taotlemise eeltingimused ja  vajalikud dokumendid:
Korstnapühkija, tase 3 kutse esmakordsel taotlejal on:
 a) vähemalt põhiharidus, 
b) läbitud kutsealane väljaõpe vähemalt 240 h ulatuses, millest vähemalt 160 h moodustab praktika vähemalt EKR 4. taseme korstnapühkija juhendamisel. 
 Vajalikud dokumendid:
  Korstnapühkija, tase 3:
a) avaldus (vorm leitav kutse andja kodulehelt)
b) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
c) haridust tõendava dokumendi koopia 
d) kutsealase väljaõppe läbimist tõendava dokumendi koopia 
e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
Korstnapühkija 4.taseme taotleja 
1. 3-aastane töökogemus 3.taseme korstnapühkijana.
2. Läbinud koolitused vähemalt 40 tunni ulatuses, millest
 
vähemalt 8 h moodustab gaasiseadmete ohutuse alane koolitus ja
 
- vähemalt 16 h moodustab praktika korterelamute, katlamajade ja/või ühiskondlike
hoonete puhastamisel vähemalt EKR 4. taseme korstnapühkija juhendamiselvähemalt 8 h moodustab gaasiseadmete ohutuse alane koolitus ja - vähemalt 16 h moodustab praktika korterelamute, katlamajade ja/või ühiskondlike hoonete puhastamisel vähemalt EKR 4. taseme korstnapühkija juhendamisel
Vajalikud dokumendid:
avaldus (vorm leitav kutse andja kodulehelt)
b) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
c) haridust tõendava dokumendi koopia
d) kutsealase väljaõppe läbimist tõendava dokumendi koopia
e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
 
Korstnapühkija-meister, tase 5 kutse esmakordsel taotlejal on:
a) keskharidus 
b) vähemalt 40 h ulatuses täiendkoolituse läbimine järgmistel teemadel: - tuleohutus - gaasiseadmete ohutus - eksperthinnangu koostamine 
c) Vähemalt 8-aastane töökogemus korstnapühkija, EKR tase 4 kutsetunnistuse omajatel
d) vähemalt kahe madalama kutsetasemega korstnapühkija juhendamise kogemus viimase 5 aasta jooksul 
 
 Korstnapühkija-meister, tase 5 taotlemise dokumendid: 
a) avaldus (vorm leitav kutse andja kodulehelt),
b) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart), c) haridust tõendava dokumendi koopia
d) nõutavate täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad
e) tööalast kompetentsust tõendav portfoolio (vorm leitav kutse andja kodulehel) - töid tutvustav mapp, mis sisaldab vähemalt 30 tööd kutsetunnistuse taotlemisele eelneva aasta jooksul),
f) vähemalt kahe kutsetunnistust omava korstnapühkija kontaktandmed, kes on kutse taotleja juures läbinud praktilise väljaõppe 
g) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta. 
 
Kutse taastõendamise eeldused. 
Korstnapühkija tase 4 kutse taastõendamise eeldused on: 
a) eelnevalt väljastatud korstnapühkija, tase 4 või korstnapühkija I või korstnapühkija II kutsetunnistus 
b) kokku vähemalt 16 h mahus läbitud tuleohutuse, gaasiseadmete ohutuse ja klienditeeninduse alaseid täiendkoolitusi 
c) praktiline töökogemus kutselise korstnapühkijana vähemalt poole kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul.
Korstnapühkija I ja II kutsetunnistuse omanikel on võimalik oma kutset taastõendada korstnapühkija, tase 4 kutsele
 
Korstnapühkija-meister tase 5 kutse taastõendamise eeldused on: 
a) eelnevalt väljastatud korstnapühkija-meister, tase 5 kutsetunnistus 
b) praktiline töökogemus korstnapühkija-meistrina vähemalt poole kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul 
c) vähemalt kahe madalama taseme korstnapühkija töö tõendatud juhendamine kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul
d) läbitud täiendkoolitused tuleohutuse, gaasiseadmete ohutuse, eksperthinnangu koostamise alal. 
 
Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid .
Korstnapühkija, tase 4 taastõendamise taotlemise dokumendid: a) avaldus (leitav kutse andja kodulehelt), b) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart), c) nõutavate täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad d) praktilist töökogemust tõendav tehtud tööde loetelu (vorm leitav kutse andja kodulehel) - vähemalt 30 tööd kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul, e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta. 
 
Korstnapühkija-meister, tase 5 taastõendamise taotlemise dokumendid:
a) avaldus (leitav kutse andja kodulehelt),
b) koopia isikut tõendavast dokumendist (p ass või ID kaart),
c) nõutavate täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad
d) praktilist töökogemust tõendav tehtud tööde loetelu (vorm leitav kutse andja kodulehel) – vähemalt 30 tööd kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul,
e) Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
f) vähemalt kahe madalama taseme korstnapühkija kontaktandmed, kelle töid kutse taastõendaja on juhendanud.